Het geloof in Engelen (deel 1)

Inleiding

Het geloven in het bestaan van Engelen is een fundamenteel onderdeel van de Islamitische geloofsleer. Het geloven in Engelen houdt in dat men gelooft in hun bestaan en alles wat hiermee verbonden is, zoals de eigenschappen waarmee Allah, de Verhevene, hen heeft beschreven. Het ontkennen van het bestaan van Engelen of geloven dat met Engelen wat anders wordt bedoeld, leidt dus tot uittreding uit de Islaam. In de Heilige Quraan openbaart Allah, de Verhevene, dat het ontkennen van het bestaan van Engelen ongeloof is.


Allah, de Almachtige, openbaart in de Heilige Quraan:

Vertaling:
{O gij die gelooft, gelooft in Allah en in de Boodschapper van Allah en in het Boek dat Hij aan Zijn Boodschapper heeft geopenbaard en in het Boek, dat Hij voordien nederzond. En wie niet gelooft in Allah en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers en de Opstanding, die is waarlijk ver afgedwaald.}

Surah an-Nisaa, vers 136 | 4:136


In een overlevering in Sahieh Muslim, die bekend staat als Hadieth Djibriel, staat dat Engel Djibriel عليه السلام aan de heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) vroeg wat Iemaan inhoudt. De heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

Vertaling:
"Dat (Iemaan) is dat je gelooft in Allah, in al Zijn Engelen, in al Zijn Boeken, in al Zijn Profeten, in de Dag des Oordeels en dat het goede en slechte van het Lot vaststaan."

Sahieh Muslim


Imaam Haafiz Ahmad ibn Hadjar al-'Asqalaaniy  رحمه الله  vermeldt in zijn uitleg op Sahieh al-Bugaariy:


Vertaling:

"Het geloven in Engelen houdt in
: hun bestaan als waarachtig beschouwen en (ook als waarachtig beschouwen) dat zij eerbiedwaardige dienaren (van Allah) zijn, zoals Allah de Verhevene hen heeft beschreven (in de Heilige Quraan)."

Fath al-Baariy Sharh Sahieh al-Bugaariy


Enkele eigenschappen van Engelen

1. Allah, de Verhevene, heeft Engelen geschapen van 'Noer' (licht)

De heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

Vertaling:
"Engelen zijn geschapen van Noer (licht), Djinn zijn geschapen van de vlam van vuur en Aadam (عليه السلام
) is geschapen van datgene wat jullie al verteld is (namelijk aarde)."

Sahieh Muslim


2. Engelen behoren tot de Wereld van het Verborgene (Ghayb)

Engelen behoren tot de Wereld van de Ghayb (het Verborgene). Dit houdt in dat zij door Allah de Verhevene voor onze zintuiglijke waarneming verborgen zijn gehouden. Gelovigen zijn zij die in het Verborgene geloven, zonder het zelf zintuiglijk te hebben waargenomen. Zij geloven erin op gezag van de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) die door Allah, de Verhevene, is gezonden.


Allah, de Heer der werelden, openbaart in de Heilige Quraan:

Vertaling:
{De Boodschapper gelooft in hetgeen tot hem van zijn Heer is nedergezonden/geopenbaard, en (ook) de gelovigen; zij allen geloven in Allah en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers, aldus zeggende: "Wij maken geen onderscheid in geloof tussen wie ook van Zijn Boodschappers"; en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en gehoorzaamd; Uw vergiffenis, o onze Heer, en tot U is de terugkeer."}

Surah al-Baqarah, vers 285 | 2:285


3. Engelen hebben vleugels

Allah, de Almachtige, openbaart in de Heilige Quraan:


Vertaling:
{Alle lof aan Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, Die de Engelen tot Boodschappers heeft gemaakt, voorzien van tweevoudige en drievoudige en viervoudige vleugelen. Hij vermeerdert de schepping met wat Hij wil. Allah heeft macht over alles.}

Surah al-Faatir, vers 1 | 35:1


Allah, de Verhevene, openbaart in de Heilige Quraan dat Engelen vleugels hebben. In het bovenstaande Quraan vers wordt bevestigd dat bepaalde Engelen twee vleugels, een andere groep drie en weer een andere groep vier vleugels hebben. Allah, de Verhevene, heeft bepaalde Engelen ook begunstigd met meer vleugels, waaronder Engel Djibriel (عليه السلام). De Sahaabiy 'Abdullaah bin Mas'oed (رضي الله تعالى عنه) heeft gezegd dat de heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) op de nacht van de Hemelreis (Mi'raadj) Engel Djibriel (عليه السلام) heeft gezien in zijn werkelijke gedaante. Engel Djibriel (عليه السلام) had zeshonderd vleugels (Sahieh Bugaariy en Sahieh Muslim), en elke vleugel ervan vulde de horizon (Musnad Ahmad).


4. Engelen hebben enorme groottes

Engelen hebben een enorme omvang. Eén vleugel van Engel Djibriel (عليه السلام) vult bijvoorbeeld de horizon. En hij (عليه السلام) heeft er zeshonderd van.

In de bekende Hadieth-compilatie 'Sunan Abie Daawoed' staat de volgende overlevering waaruit enigszins kan worden opgemaakt hoe groot de omvang van Engelen zijn:


Door de Sahaabiy Djaabir bin 'AbdilLaah (Allah's tevredenheid zij met hem) wordt overgeleverd dat de heilige Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:


 
Vertaling:
"Mij is toestemming verleend (door Allah de Verhevene) dat ik jullie vertel over één van Allah's Engelen die de 'Arsh dragen. Voorwaar, tussen zijn oorlel en zijn schouder bevindt zich een afstand van zevenhonderd jaar."

Sunan Abie Daawoed


Imaam al-Munaawiy رحمه الله schrijft het volgende commentaar op deze zegenrijke Hadieth:


Vertaling:
"Hiermee wordt de afstand bedoeld die men met een snel paard aflegt, zoals in een andere overlevering staat. Kun je dan nagaan hoe lang en groot zijn omvang is? Imaam at-Tiebiy رحمه الله heeft in de uitleg van deze Hadieth gezegd: "De bedoeling hier met 'zevenhonderd jaar' is om de veelheid ervan aan te geven en niet om een precies aantal te vermelden, want dit is gezien de context het meest passend."

Faid al-Qadier, Sharh al-Djaami' as-Saghier


Einde deel 1 –

Aantal keren bekeken: 5.489