Introductie Aqiedah (deel 2)

De bronnen voor het verkrijgen van zekerheid (epistemologie)

De geldige manieren om iets met zekerheid te weten te kunnen komen voor mensen die geen Profeten zijn, zijn volgens de Islamitische epistemologie beperkt tot de volgende drie manieren:

(1) het gezond verstand,
(2) de vijf zintuigen en
(3) ware berichtgeving (hieronder vallen: (a) Openbaring van Allah's kant [namelijk Wahie1], (b) berichtgeving door iemand wiens waarachtigheid onomstotelijk is bewezen (namelijk Profeten) en (c) een bericht dat via massatransmissie wordt overgeleverd (een Mutawaatir-overlevering).

Dromen, Ilhaam (spirituele ingeving) of Kashf (visioen) van vrome mensen die geen Profeten zijn, zijn geen geldige middelen om zekerheid te kunnen verkrijgen.

 

De fundamenten van de 'Aqiedah van de Ahlus Sunnah

De fundamenten waarop de 'Aqiedah van de Ahlus Sunnah is gebaseerd zijn:

(1) de Heilige Quraan,

(2) de Hadieth van de Heilige Profeet en

(3) het 'Aql (het gezond verstand).

 

De vruchten van deze wetenschap

Het voordeel van deze wetenschap is dat men zodanige zekerheid verkrijgt van de religieuze geloofsartikelen dat de twijfels die de tegenstanders opwerpen deze niet kunnen doen wankelen, waardoor men in het Hiernamaals door Allah’s gunst redding verkrijgt van de bestraffing die volgt op Kufr (ongeloof) en het hebben van een verkeerde ‘Aqiedah, en waardoor men in dit aardse leven gevrijwaard is van misvormde denkbeelden en handelen die voortkomen uit het niet doorhebben van de werkelijkheid van het universum. Het profijt van deze wetenschap bestrijkt zowel het aardse leven alsook het Hiernamaals.

 

Status van deze wetenschap

Allah, de Almachtige, openbaart in de Heilige Quraan:

StION - Soerah Yoesoef vers 108

Vrije vertaling

{Zeg: "Dit is mijn Weg (godsdienst), ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van inzichtelijke bewijsvoering. Vrij is Allah van elk minpunt, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders."}

Soerah Yoesoef, vers 108 | 12:108

 

Het is verplicht op elke Mukallaf-persoon (toerekeningsvatbare persoon) om (1) hetgeen rationeel noodzakelijk is, (2) hetgeen rationeel absurd is en (3) hetgeen rationeel mogelijk is met betrekking tot Allah, de Verhevene, te kennen zodat men ervoor behoedt wordt om op een verkeerde manier over Allah te geloven.

Ook met betrekking tot de Profeten dient men deze drie categorieën van feiten te kennen.

Bovendien dient een Mukallaf-persooon hiernaast ook nog eens de bewijsvoering ervan in ieder geval beknopt te kennen, zodat men met inzicht gelooft en volledig overtuigd is van de werkelijkheid zonder deze blindelings van anderen te hebben aangenomen.

Zo blijft hij/zij dan ook standvastig in zijn overtuiging, terwijl degene die iets blindelings aanneemt zonder er zelf inzicht in te hebben aan het twijfelen gebracht kan worden.


~ Einde deel 2 ~

_____________________

1. Wahie van Allah's kant is uitsluitend voor Profeten (vrede zij met hen) bestemd. Niet-profeten krijgen geen Wahie.

Aantal keren bekeken: 8.106