Enkele functies van sterren in de Heilige Quraan

Inleiding

Allah, de Verhevene, draagt ons op om Zijn schepping te onderzoeken, analyseren en er over na te denken. Elk schepsel getuigt van Zijn bestaan, Eenheid, Almacht, Wijsheid en Perfectie. Elk grassprietje, elke druppel water en elke zandkorrel is op zich een uitgestrekte schatkamer waar duidelijke bewijzen van Zijn bestaan liggen te wachten op zoekers naar de Ultieme waarheid.

Onze Schepper nodigt de twijfelaars – die twijfelen over het bestaan van de enige Schepper – uit om Zijn perfect geordende schepping met een nadenkend oog te observeren. We zullen geen enkele discrepantie of defect aantreffen, geen enkele spoor die op welke wijze dan ook zou duiden op enige 'toevalligheid' die door atheïsten met de misleidende en verstanduitschakelende term 'natuur' wordt aangeduid. Het blijft niet bij deze ene uitnodiging. Allah, de Verhevene, daagt de twijfelaars uit om, opzoek naar enige spoor van toevalligheid, Zijn schepping telkens opnieuw te bestuderen en er over na te denken.


Men zal, na zich uiterste inspanning te hebben getroost en tevergeefse moeite te hebben gedaan om zo een defect of spoor van toevalligheid te ontdekken, deze pogingen vermoeid en nederig opgeven. Er zal dan niets anders resten dan de ultieme waarheid: het Bestaan van de Schepper. Wat zal resteren is: het vrijwillig accepteren van het bestaan van de Schepper of het verloochenen van het bestaan van de Schepper tegen beter weten in.

Allah, de Almachtige, maakt zijn dienaren bewust van het feit dat Hij ons heeft begunstigd op vele manieren. Indien wij de gunsten van Allah de Verhevene zouden opnoemen, dan zouden wij daartoe niet in staat zijn. Allah, de Verhevene, openbaart hierover:

{En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen.}
Soerah Ibraahiem, vers 34 |14:34


Eén van de grootse begunstigingen van Allah, de Verhevene, jegens Zijn dienaren zijn de sterren. Allah, de Verhevene, heeft ons hiermee op vele manieren begunstigd, waarvan we er enkele van zullen bekijken.

 

Tafsier: Surah al-Mulk, vers 5

Allah, de Almachtige, openbaart in de Heilige Quraan:

{En voorzeker, Wij hebben de laagste hemel met lampen versierd en Wij hebben deze gemaakt om er de satans mee te stenigen. En Wij hebben voor hen de straf van het laaiende Vuur bereid.}

Soerah al-Mulk, vers 5 | 67:5

 


Imaam-u Ahlus Sunnah wal Djamaa'ah, Imaam Aboe Mansoer al-Maaturiediy رحمة الله تعالى عليه schrijft in zijn Tafsier "Ta'wielaat Ahl Sunnah" hierover het volgende:


Vrije vertaling:

"En 'Masaabieh' (lampen) zijn de sterren. Allah (de Verhevene) maakt Zijn dienaren bewust van de grootsheid van hetgeen Hij aan Zijn dienaren heeft geschonken aan gunsten in de sterren. Hij heeft ons daar op [vele manieren mee begunstigd waaronder de volgende1] drie:


1. Een sier voor de kijkers


Vrije vertaling:

Eén ervan is dat Hij ze als sier voor de kijkers heeft gemaakt, zoals Hij openbaart: {En Wij hebben de hemelen versierd voor de kijkers}. En deze versiering verschijnt pas wanneer de versiering van de aarde verdwijnt voor de kijkers, en dat is in de duisternis van de nachten. Allah (de Verhevene) heeft voor Zijn dienaren de sier waarmee Hij de aarde heeft gesierd gecompenseerd door sier in de hemel.


2. Een leidraad in de duisternissen

Vrije vertaling:

En de tweede gunst is wat Allah (de Verhevene) heeft genoemd in Zijn openbaring: {En Hij is het, Die de sterren voor u heeft gemaakt, opdat gij u daardoor zoudt laten leiden in de duisternissen van het land en de zee}. Hij heeft ze dus als leidraad gemaakt in duisternissen, waardoor men veilig blijft voor het terechtkomen in plaatsen van vernietiging.

 

3. Een steniging voor de satans

Vrije vertaling:

De derde gunst is wat Allah (de Verhevene) heeft genoemd in Zijn openbaring: {en Wij hebben deze gemaakt om er de satans mede te bewerpen}. En in het feit dat Hij deze als steniging voor de satans heeft gemaakt, is er een opheffing van verwarring van Zijn dienaren en een geleide van hen uit de duisternissen der handelingen naar het Licht. Dit, omdat de satans plachten op te klimmen naar de hemel om dan te luisteren naar de berichten die de Engelen met elkaar bespraken over het decreet dat (door Allah de Verhevene) uitgevaardigd was voor de aardbewoners.

De satans luisterden er stiekem naar en brachten deze berichten vervolgens naar de aardbewoners. Ze droegen deze berichten over aan de aardbewoners na ze eerst met eigen leugens te hebben vermengd. Zo zorgden ze ervoor dat de schepselen in verwarring verkeerden, en hiermee deden zij hen afdwalen van Allah's pad. Allah (de Verhevene) heeft de hemel vol gezet met bewakers en vuurvlammen/meteoren, zodat zij de satans afhouden van het stiekem luisteren; zodat de berichten die worden overgebracht naar de aardbewoners via iemand die vrij is van leugenachtigheid, namelijk de Heilige Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem), vrij blijven van vermenging en verwarring, waardoor de mensheid veilig blijft voor het afdwalen in duisternissen.

(Bron: Ta'wielaat Ahl as-Sunnah van Imaam Aboe Mansoer al-Maaturiediy رحمه الله)

 

____________________
1. Imaam Fagr-ud Dien ar-Raaziy رحمه الله schrijft in zijn Tafsier als uitleg op dit Quraan vers: "Weet dat het nut/de voordelen van de sterren veel (in aantal) zijn." 

(Bron: at-Tafsier al-Kabier)

Aantal keren bekeken: 8.899