Zes dagen vasten in de maand Shawwal

Overgeleverd van de Metgezel Aboe Ayyoeb al-Ansaariy (Allah’s tevredenheid zij met hem) dat Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

StION - Hadith Shawwaal

Vrije vertaling:

“Degene die de Ramadan heeft gevast en dit vervolgens laat opvolgen door zes [dagen vasten] van (de maand) Shawwaal, dan is dat alsof hij de hele tijd vast.”

(Opgenomen in Sahieh Muslim)

 

Wetenswaardigheden

Eerste wetenswaardigheid

In een andere overlevering (in Musnad Imaam Ahmed, Musnad ad-Daarimiy, Sahieh Ibn Hibbaan en andere Hadieth-compilaties) staan in plaats van “de hele tijd” de volgende woorden vermeld: “een heel jaar”. Het komt echter op hetzelfde neer.

 

Tweede wetenswaardigheid

Uit deze uitspraak van de geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) begrijpen we dat iemand die de hele maand Ramadan vast en vervolgens, na dit te hebben volbracht, hierna zes dagen extra erbij vast in de maand Shawwaal (de maand die na de heilige maand Ramadaan komt) hij beloond zal worden alsof hij het hele jaar heeft gevast. Dit, omdat Allah, de Verhevene, met Zijn Gratie, de Ummah van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) voor één goede daad tienvoudig diens beloning schenkt.


Allah, de Verhevene, openbaart in de Heilige Quraan hierover in Vers 160 van Soerah al-An’aam:

StION - Surah al-An'aam

Vrije vertaling:

{Wie een goede daad verricht zal tienmaal zoveel ontvangen, maar wie een slechte daad verricht zal alleen een daaraan gelijke vergelding ontvangen; hun zal geen onrecht worden aangedaan.}

Soerah al-An'aam, vers 160 |6:160

 

Dus voor het vasten van de maand Ramadan, welk één maand is, wordt men beloond alsof men tien maanden heeft gevast. En de beloning van de zes dagen die hierna volgen, staat gelijk aan die van zestig dagen, dat wil zeggen twee maanden. Samen is het gelijk aan twaalf maanden, oftewel een heel jaar. En wanneer iemand dit elk jaar doet dan is het alsof men permanent vast.

 

Derde wetenswaardigheid

Aan de hand van deze Hadieth begrijpen we dat iemand die het vasten van de maand Ramadan (gedeeltelijk of volledig) heeft verzaakt, niet wordt aangesproken met deze woorden. Zo iemand dient namelijk eerst de verplichting die op hem rust, te volbrengen wanneer hij begint met gewenste handelingen (d.w.z. het vasten van de zes dagen in Shawwaal).


De Hadieth is hier erg duidelijk in:

Degene die de Ramadan heeft gevast en dit vervolgens laat opvolgen door zes [dagen vasten] van (de maand) Shawwaal …”

 

Vierde wetenswaardigheid

Het vasten van deze zes dagen van Shawwaal is erg verdienstelijk. Hier volgen enkele vraagstukken over hoe deze dagen het beste gevast kunnen worden volgens de 4 Soennitische Wetscholen.

Volgens de Hanafitische wetschool is het gewenst om deze zes dagen van Shawwaal te vasten. Er bestaat echter een meningsverschil binnen de wetschool over de vraag of deze zes dagen achtereenvolgens of juist onderbroken gevast dienen te worden. Ook bestaat er een meningsverschil over de vraag of de zes dagen direct na de ‘Ied al-Fitr gevast dienen te worden of juist enkele dagen erna om te voorkomen dat onwetenden kunnen gaan denken dat de maand Ramadan langer is, zoals het bij de christenen was gebeurd.

Gezien dit meningsverschil schrijven de Hanafiy-geleerden dat het dus niet echt uitmaakt hoe men deze zes dagen vast, de voortreffelijkheid ervan verkrijgt men hoe dan ook. Of dit nu achtereenvolgens of onderbroken, direct na de ‘Ied al-Fitr of enkele dagen erna gebeurt. Alhoewel het beter is om deze zes dagen onderbroken te vasten.

 

Volgens de Maalikitische wetschool is het gewenst om deze zes dagen van Shawwaal te vasten, mits deze niet achtereenvolgens (maar juist onderbroken), noch direct na de ‘Ied al-Fitr gebeurt. Dit, zodat onwetenden niet kunnen gaan denken dat de maand Ramadan langer is dan in werkelijkheid. Een andere voorwaarde is dat men deze dagen vast zonder te denken dat ze verplicht zijn.

Imaam ad-Dassoeqiy schrijft in zijn supercommentaar (Haashiyah) op ash-Sharh al-Kabier dat het ongewenst is voor iemand die deze zes dagen toch achtereenvolgens vast direct na de Ramadan, om dit openlijk te doen of te denken dat het Sunnah is om deze dagen direct na de ‘Ied te vasten. Dat wil dus zeggen, dat wanneer iemand dit niet openlijk doet het niet ongewenst is. (Zie ook: Sharh Mugtasar Galiel van Imaam al-Garashiy.)

 

Volgens de Shaafi’itische wetschool is het Sunnah om deze zes dagen van Shawwaal te vasten. Het is beter om ze direct na ‘Ied al-Fitr en achtereenvolgens te vasten, maar dit is geen voorwaarde. Wanneer iemand deze dagen wat later in Shawwaal en onderbroken vast, dan voldoet men ook aan de Sunnah.

 

Volgens de Hanbalitische wetschool is het Sunnah om deze zes dagen van Shawwaal te vasten, ook al worden ze niet achtereenvolgens gevast. Men kan zonder enige ongewenstheid direct na de ‘Ied al-Fitr beginnen met het vasten van deze zes dagen.

 

Vijfde wetenswaardigheid

Er zijn sommige mensen die denken dat de maand Shawwaal een maand van onheil is en dat men in deze maand liever niet moet trouwen of op reis gaan. Sommige geleerden schrijven dat dit zijn oorsprong vindt in een pestepidemie die in deze maand uitbrak en dat daarom de mensen van de Djaahiliyyah periode dachten dat deze maand er een van onheil is. Maar de Islam heeft duidelijk gemaakt dat tijd op zich geen onheil heeft maar dat het de wandaden zijn die de tijd waarin deze wandaden worden begaan met onheil vullen. Wanneer in deze zelfde tijd goede daden worden verricht, dan wordt deze zelfde tijd een gelukkige en zegenrijke tijd. We moeten dus koste wat kost onze tijd vullen met goede daden.

Er zijn echter wel bepaalde tijden zegenrijk verklaard door Allah, de Verhevene, zoals de heilige maand Ramadan etc. waarin het verrichten van goede daden, het doen van smeekbedes etc. erg voortreffelijk zijn.

 

~ Moge Allah, de Verhevene, onze goede daden accepteren, onze tekortkomingen vergeven en ons meer Tauwfieq schenken om Hem altijd gehoorzaam te blijven zijn. Amien. ~

Aantal keren bekeken: 17.543